پنل کاربری

سوال امتحانات نهایی پایه دوازدهم (خرداد ماه ۹۹)

سوال و پاسخ امتحانات نهایی پایه دوازدهم (خرداد ماه) سال‌تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ جهت دانلود روی درس مربوطه کلیک کنید.  رشته علوم تجربی تعلیمات دینی (۳) علوم اجتماعی عربی، زبان قرآن (۳) فارسی…

سوال امتحانات نهایی پایه دوازدهم (دی ماه ۹۸)

سوال و پاسخ امتحانات نهایی پایه دوازدهم (دی ماه ) سال‌تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ جهت دانلود روی درس مربوطه کلیک کنید.  رشته علوم تجربی تعلیمات دینی (۳) سلامت و بهداشت علوم اجتماعی فارسی…

سوال امتحانات نهایی پایه دوازدهم (شهریور ماه ۹۸)

سوال و پاسخ امتحانات نهایی پایه دوازدهم (شهریور ماه) سال‌ تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ جهت دانلود روی درس مربوطه کلیک کنید.  رشته علوم تجربی تعلیمات دینی (۳) فارسی (۳) سلامت و بهداشت زبان…

سوال امتحانات نهایی پایه دوازدهم (خرداد ماه ۹۸)

سوال و پاسخ امتحانات نهایی پایه دوازدهم (خرداد ماه) سال‌تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ جهت دانلود روی درس مربوطه کلیک کنید. رشته علوم تجربی تعلیمات دینی (۳) علوم اجتماعی عربی، زبان قرآن (۳) فارسی…

سوال امتحانات نهایی پایه دوازدهم (دی ماه ۹۷)

سوال و پاسخ امتحانات نهایی پایه دوازدهم (دی ماه) سال‌ تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷   جهت دانلود روی درس مربوطه کلیک کنید.  رشته علوم تجربی تعلیمات دینی (۳) فارسی (۳) علوم اجتماعی زبان…